...
Skip to main content

Privacy Statement

D&MS, gevestigd aan Texasdreef 3, 3565 CL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://denms.nl/

Telefoonnummer: +31 (0)85 049 5800

E-mail: info@denms.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&MS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denms.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen en verwerkingsdoeleinden

D&MS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • D&MS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&MS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&MS) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op de site van D&MS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. D&MS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

D&MS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&MS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&MS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@denms.nl.

D&MS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. D&MS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denms.nl.

Sollicitaties

Door uw sollicitatie ontvangen wij uw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geeft u door het insturen van uw sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

D&MS slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken, met toestemming voor 12 maanden. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) uw gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Actualiteit

Wijzigingen

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken D&MS met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. D&MS kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.

Versiedatum 14/10/2021

Meer informatie over ons privacybeleid?
Neem contact met ons op.